Qui som?

En l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 26 d’octubre del 2017 i tal com recollia en el punt 4 l’ordre del dia, es va procedir a la renovació dels òrgans de govern de l’entitat quedant la Junta Directiva formada pels càrrecs següents:

Sra. Agustina GRANDVALLET ORTEGA-Presidenta
Sr. Miquel LLONGUERAS LLUELLES -Vicepresident
Sr. Simó DURÓ COMA-Tresorer
Sr. Agustí SAEZ NOGUERA-Secretari
Sra. Montserrat MOLAS CUBERTA-Vocal
Sr. Albert LLOVERA MASSANA-Vocal
Sr. Antoni F. GONZALEZ MANRESA-Vocal
Sra. Antonia MANDICO CASTELLVÍ-Vocal
Sr. Marc LATORRE OLIVEROS-Vocal

D’acord amb el que disposa els articles 12, 19 i concordants de la llei qualificadad’associacions, que qualsevol modificació dels estatuts s’ha de comunicar al registre segons certificat presentat i amb núm.de resolució: 226807/2017 així consta.

 

El 29 de novembre de l’any 1989 neix AMIDA com associació per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, visual i auditiva. AMIDA es va crear per lluitar pel respecte i l’exercici dels drets del nostre col-lectiu. Des la seva creació es va emprendre la lluita per equiparar els drets de les persones amb diversitat funcional als de la resta. L’esperit d’AMIDA va ser en un principi aglutinar tota la població que patia una discapacitat o tenia en el seu entorn familiar, alguna persona que precisava de la seva representació per defensar els seus drets i llibertats.

AMIDA va començar les seves activitats a la Plaça de la Sardana d’Andorra la Vella. L’any 1993, un cop aprovada la Constitució Andorrana i un cop el país es va dotar d’una carta Magna, el Consell General va iniciar els tràmits per redactar la llei d’accessibilitat a la qual va participar AMIDA i que va veura la llum el 6 d’abril de 1995, data en que el parlament va donar el seu vist i plau, essent publicada al BOPA el 3 de maig de 1995. Seguidament es va crear la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat i es va nomenar presidenta a la Sra. Angelina Mas, persona directament vinculada a AMIDA desde la seva creació passant el relleu uns anys més tard al Sr. Albert Llovera.

Desde el Consell General també es va comptar amb AMIDA per la creació de la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat que va ser aprovada el 17 d’octubre de 2002 i publicada al BOPA el 20 de novembre de 2002. A continuació es crea la CONADIS de la qual forma part desde el seu inici AMIDA.

A l’any 2007 totes les associacions van demanar la creació d’una federació que unifiques esforços en objectius compartits. Sense que en cap momen cap associació perdés la seva identitat i que tal com diu els estatuts d’AMIDA en l’article 5 l’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la llei qualificada d’associacions del 29 de desembre de 2000, pel reglament de registre d’associacions de l’1 d’agost de 2001, pels seus estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans. El 3 de desembre de 2008 s’inauguren les instalacions de la FAAD de la qual en forma part AMIDA.

Accessibility